U toku je mapiranje dijaspore Bosne i Hercegovine (BiH) koju sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI). Ova studija je dio projekta “Uključivanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Dijaspora za razvoj (D4D)”, koji se implementira od decembra 2016. do decembra 2020. godine. Projekat podržava Vlada Švajcarske i implementiraju UNDP i IOM u partnerstvu sa MLJPI.

Opšti cilj istraživačke studije je da pruži pregled socio-ekonomskog profila bosanskohercegovačke dijaspore u deset odabranih država prijema, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke. Informacije koje nam pružite će nam pomoći da saznamo trenutnu situaciju, probleme, perspektive, potrebe i izazove migranata iz Bosne i Hercegovine u osam zemalja EU, SAD i Australiji. Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, pripremiće se niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemlji u kojoj živite kako bi se poboljšala interakcija i saradnja sa dijasporom iz BiH, razviti politike i uslovi koji će BiH dijaspori doprinos razvoju svoje zemlje učiniti privlačnim i povoljnim, te razviti odgovarajuće opšte politike za migrante iz Bosne i Hercegovine. Rezultati mapiranja dijaspore koristiće se za uspostavljanje mehanizma za prijenos znanja i «crowd-sourcing» platforme, kao i angažovanje dijaspore u ekonomskom razvoju. Izvještaj će biti dostupan na web portalu dijaspore i biće podijeljen sa partnerima na projektu, relevantnim institucijama u BiH, zainteresiranim organizacijama iz dijaspore BiH, drugim zainteresiranim stranama, akademskim institucijama, medijima.

Za popunjavanje upitnika potrebno je ne više od 15-20 minuta. Molimo odgovorite na pitanja u skladu s vašim najboljim saznanjima; ne postoje pogrešni ili tačni odgovori, samo vaše mišljenje. Molimo odgovorite na dole navedena pitanja ili upisivanjem odgovora ili označavanjem (stavite znak X) pored izabranog odgovora.

Popunite upitnik

Vaši odgovori će biti tretirani kao strogo povjerljivi i ni na koji način neće biti povezani sa vašim imenom. Dobijene informacije će se koristiti samo u statističke svrhe. Možete preskočiti bilo koje pitanje na koje ne želite da odgovorite, a možete prestati popunjavati ovaj upitnik u bilo koje vrijeme.

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: